METODY ANTYKONCEPCYJNE

W obecnej chwili kobiety mają do wyboru rozmaite metody antykoncepcji. To z kolei sprawia, że wybór jednej z nich jest zdecydowanie trudniejszy. Warto rozważyć ewentualne plusy i minusy stosowania poszczególnych środków antykoncepcyjnych.

Decyzja o wyborze metody  ochrony przed niepożądaną ciążą poprzedzona jest szczegółową analizą uwarunkowań socjalno – zdrowotnych. Pod uwagę brany jest szereg czynników, do których zalicza się wiek, przebyte schorzenia, czy obciążenia genetyczne.

Najważniejszym aspektem są jednak oczekiwana i preferencje moich pacjentek – dlatego też proponuję szeroki zakres metod antykoncepcyjnych, aby możliwie najlepiej dobrać je do indywidualnego przypadku.

 

WKŁADKI ANTYKONCEPCYJNE

Wkład­ki we­wnątrz­ma­cicz­ne na­le­żą do naj­sku­tecz­niej­szych me­tod za­po­bie­ga­nia nie­po­żą­da­nym cią­żom. Sku­tecz­ność tej me­tody jest wy­so­ka (na ty­siąc ak­tyw­nych sek­su­al­nie ko­biet, sto­su­ją­cych tę me­todę przez je­den rok; od 3 do 21 mo­że zajść w nie­po­żą­da­ną cią­żę). Więk­szą sku­tecz­ność ma­ją wkład­ki do­dat­ko­wo za­wie­ra­ją­ca hor­mon (na ty­siąc ko­biet sto­su­ją­cych tę me­todę przez je­den rok, w cią­żę za­cho­dzi je­dy­nie jed­na oso­ba). Wszyst­kie wkład­ki mo­gą po­zo­sta­wać w ja­mie ma­ci­cy przez okres 5 lat.

Wybór określonego rodzaju wkładki uzależniony jest od wyników badania ginekologicznego wraz z badaniem cytologicznym oraz badania ultrasonograficznego

 

ANTYKONCEPCYJNE ŚRODKI HORMONALNE

Hormonalny środek antykoncepcyjny zawierający syntetyczne odpowiedniki hormonów. Jego działanie polega na blokowaniu owulacji oraz zmianie konsystencji śluzu szyjki macicy w taki sposób, że nie przepuszcza on plemników. Wród antykoncepcynych środków hormonalnych występują:

Tabletki Stosuje się preparaty jednoskładnikowe lub dwuskładnikowe. Tabletki dobierane ą indywidualnie, aby maksymalnie zabezpieczyć pacjentkę przed niepożądaną ciążą. Ponadto oferuję kompleksową instrukcję sposobu stosowania tabletek , sposoby postępowania w przypadku „zapomnienia” oraz wyjaśnienie wszelkich możliwych niepokojących objawów.

Pierścienie dopochwowe umieszcza się w pochwie i pozostawia tam przez cały okres między miesiączkami (3 tygodnie). Dzięki temu przez cały ten czas z krążka uwalniana jest stała dawka hormonów, która wstrzymuje owulację i zapobiega zapłodnieniu. Skuteczność krążka dopochwowego, takiego jak na przykład NuvaRing, jest podobna do skuteczności tabletek antykoncepcyjnych. Według wskaźnika Pearla wynosi 0,25-1,18. Oznacza to, że na 400 kobiet stosujących te metodę jedna do czterech z nich zaszły w ciąże.

Plastry antykoncepcyjne o roz­mia­rach 45 mm na 45 mm, które przykleja się na po­ślad­ku, pod­brzu­szu, na ze­wnętrz­nych po­wierzch­niach ra­mion i na bar­kach. W ce­lu za­cho­wa­nia dzia­ła­nia an­ty­kon­cep­cyj­ne­go ko­niecz­na jest coty­go­dniowa zmia­na pla­stra. Ko­niecz­ne jest utrzy­ma­nie pla­strów przez okres trzech ty­go­dni (w jed­nym 28-­dnio­wym cy­klu), po­tem na­stę­pu­je je­den ty­dzień, w któ­rym ko­bie­ta nie ma przy­kle­jo­ne­go pla­stra (i w tym cza­sie wy­stę­pu­je kr­wa­wie­nie mie­sięcz­ne).

 

IMPLANTY PODSKÓRNE

Implant podskórny to niewielki „pręcik” z tworzywa sztucznego o długości 4 cm i grubości 2 mm. Nieustannie uwalnia on niewielkie dawki progestagenu, który skutecznie zapobiega ciąży. Zatrzymuje owulację, zagęszcza śluz, przez co uniemożliwia dotarcie plemników do jajeczka oraz hamuje cykliczne dojrzewanie błony śluzowej.

Implant wszczepia się pod skórę na wewnętrznej stronie ramienia. Naskórek jest tam bardzo cienki, dzięki czemu progestagen szybko dostaje się do warstw skóry, a następnie do krwi i rozchodzi się po całym ciele. Zabezpieczają antykoncepcyjnie przez 3 lata.